Local attractions in Taipei

xin2

Xinbeitou Hot Spring

Area

npm2

National Palace

Museum

ddw2

Dadaocheng Wharf

nsy2

National Sun Yat-sen

Memorial Hall

shi2

Shilin Night Market

fish2

Tamsui Fisherman’s

Wharf

zoo2

Taipei Zoo

lon2

Longshan Temple

y2

Yangmingshan Hot

Spring Area

1012

Taipei 101 Mall

nck2

National Chiang Kai-

shek Memorial Hall

jiu2

Jiufen

Information source: taipeitravel.net